Close

Aanpak

De aanpak van een nieuwe uitdaging is uiteraard zeer afhankelijk van de situatie. Als het om verandering gaat, kan een organisatie daar al middenin zitten of juist net aan de vooravond daarvan staan. De fase waarin een project zicht bevindt, bepaalt in hoge mate welke volgende stappen er gezet moeten worden om succes te boeken.


Kennismaking en intake

Een belangrijk moment. De situatie die geleid heeft tot de opdracht wordt besproken en probleemstelling, doelstelling, gewenste resultaten en de mogelijke aanpakken worden verkend. Niet alleen de harde feiten zijn daarbij van belang maar ook de persoonlijke beelden, visie, zorgen en dergelijke. Van groot belang is ook om vast te stellen of er een goede match is tussen de betrokkenen. Voor effectieve samenwerking is een goede en open verstandhouding immers een voorwaarde.


Onderzoek

Om succesvol te kunnen veranderen (of consolideren) is een goede inschatting van de situatie nodig. Met behulp van verschillende technieken wordt een beeld opgebouwd van de relevante onderdelen van de organisatie, processen, systemen, technologie et cetera. Door dit goed vast te leggen en hierover steeds in gesprek te blijven, wordt een gedeeld beeld van de situatie samengesteld. Dit vormt de basis voor de visie op de verandering en de aanpak daarvan.


Ontwerp en planning

Uit onderzoek blijkt dat een doordachte visie op inhoud en aanpak één van de succesfactoren voor verandering is. Uiteraard niet slechts rigide en onbuigzaam maar wel vooraf doordacht en met een plan. Deze visie wordt samen met de opdrachtgever en de relevante delen van de organisatie vastgesteld en uitgewerkt. Waar mogelijk en nuttig wordt de aanpak gebaseerd op bewezen standaarden zoals Prince2, MSP, volwassenheidsmodellen et cetera.


Realisatie

Doen, dat geeft resultaten. De verandering wordt samen met alle relevante partijen in de organisatie aangepakt. Zodanig dat de verandering na het project of programma effectief blijft bij de medewerkers en in de processen. Naast het behalen van de doelstellingen, is het natuurlijk ook belangrijk dat veranderen leuk is en energie geeft. Dat is goed voor de betrokkenen en voor het resultaat.


Evaluatie

Niet alleen na maar ook tijdens de opdracht worden werkzaamheden en resultaten besproken. Zo is er in feite continu sprake van evaluatie. Dat geeft de beste mogelijkheden om tijdig bij te sturen als omstandigheden of visie onderweg wijzigen. Een evaluatie aan het eind maakt de opdracht echt af.